Home » , , , » Πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὸ αἴτιο τῆς κρίσεως εἶναι πολιτικὸ κι ὄχι οἰκονομικό.

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὸ αἴτιο τῆς κρίσεως εἶναι πολιτικὸ κι ὄχι οἰκονομικό.

Written By Αόρατος on 13 Ιανουαρίου 2013 | 10:51 π.μ.

Μῆνες τώρα ἁπλῶς παρακολουθοῦμε τὴν μία τους ὑπογραφή, πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, νὰ ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν ἀπόλυτο ἐξαθλίωσι.
 Μῆνες τώρα μετρᾶμε διαρκῶς νέες πληγές, νέες δεσμεύσεις, νέες κατάντιες…
 Κι ὅλα αὐτά γιατί;
 Γιά νά μᾶς πάρουν τόν χρυσό ἤ τούς ὑδρογονάνθρακες ἤ τόν Ἥλιο;
 Σιγά… Αὐτὰ τὰ ἔπαιρναν οὔτως ἤ ἄλλως καὶ μὲ λιγότερη φασαρία.
Ἐὰν ἀνατρέξουμε στὴν ἔως πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν διαβίωσίν μας, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἔτσι ἔζησαν καὶ οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ παπποῦδες μας ἀλλὰ καὶ πάρα πάρα πάρα πολλοὶ παπποῦδες μας πρὶν ἀπὸ ἐμάς.
 Ἐὰν ἐξαιρέσουμε τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ὅλα τὰ προηγούμενα χρόνια στὴν πείνα μᾶς εἶχαν.
 Τί λοιπόν τί διαφορετικό συμβαίνει σήμερα;
 Φταίει τό ὅ,τι περάσαμε ἀπό ἕνα διάλειμμα ἐπιφανειακῆς εὐημερίας ἤ φταίει τό ὅ,τι κάτι ἄλλο ἔχουν κατά νοῦ;

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἄρχισα νὰ παρακολουθῶ στενὰ τὰ τῆς δημοσιότητος, συνειδητοποίησα κάτι πάρα πολὺ σοβαρό. Ὅλα τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνουν παρουσιάζονται ὥς οἰκονομικά, ἀλλὰ ὅλα, μὰ ΟΛΑ στοχεύουν ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρα στὸν περιορισμὸ τῆς σωματικῆς, πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς μας ἐλευθερίας.
 Δῆλα δὴ ὅλα τὰ ἔως σήμερα μέτρα τὸ  μόνον ποὺ ἔχουν ἐπιτύχῃ εἶναι νὰ μᾶς περιορίσουν τοὺς ὅποιους βαθμοὺς ἐλευθερίας. Εἶναι τόσο δύσκολο νά τό ἀντιληφθοῦμε ὅμως, διότι ὁ πόνος καὶ ἡ πίεσις ποὺ μᾶς ἀσκοῦνται, δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κρατήσουμε τὴν σκέψι μας καθαρὴ καὶ στοχευμένη.

Μειώνοντας τὶς συντάξεις τῶν γονέων μας, ἐμμέσως κι ἀμέσως περιορίζουν τὴν ἐλευθερία μας. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν πρέπει καὶ δὲν τοὺς ἀξίζει νὰ πεθάνουν ἀναξιοπρεπῶς, εἶτε ἀπὸ πείνα εἶτε ζητιανεύοντας. Τί κάνουμε λοιπόν;  Ἀρχίζουμε νὰ μοιραζόμαστε μαζύ τους, κάτι ποὺ ἔως πρὸ μερικῶν μηνῶν δὲν ἦταν ἀπαραίτητον. Δῆλα δὴ ἀρχίζουν καὶ περιορίζονται τμήματα τῶν δικῶν μας ἐλευθεριῶν, μαζὺ μὲ τὶς δικές τους φυσικά, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν κι αὐτοί.
Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ἁπλούστερον καὶ τὸ πλέον ὀφθαλμοφανές.

Μειώνοντας τὶς θέσεις ἐργασίας τί ἀκριβῶς ἐπέτυχαν; Ἀφ’ ἑνὸς χιλιάδες αὐτόχειρες καὶ ἀστέγους, ἀφ’ ἑτέρου ὅμως χιλιάδες προθύμους νὰ δουλέψουν γιὰ μερικὰ ψίχουλα. Δέν εἶναι μεγιστοποίησις τῆς δουλείας αὐτό; Δέν εἶναι δουλοποίησις;

Τοποθετῶντας ὁπουδήποτε, ἀκόμη καὶ στὰ πιὸ ἀπίθανα σημεῖα,  μέσα παρακολουθήσεως, δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται οὔτε γιὰ τὶς προσωπικὲς ἀνάγκες μας νὰ παραμείνουμε μόνοι μας.

Ἐπιβάλλοντας στὶς συναλλαγὲς, ἄνω τῶν 500 εὐρῶ, ἠλεκτρονικὰ μέσα, γιὰ τὴν ὥρα, ἐλέγχουν κάθε κίνησι στοὺς λογαριασμούς μας, περιορίζοντας ἀκόμη περισσότερο τοὺς βαθμοὺς ἐλευθερίας μας. (Κι αὐτὰ περὶ φοροδιαφυγῆς εἶναι κοτσάνες. Ἐὰν ἤθελαν νὰ τὴν πατάξουν θὰ τὸ εἶχαν κάνει ἤδη!)

Αὐξάνοντας τοὺς φόρους σὲ τέτοιο σημεῖον, ποὺ νὰ ὁδηγεῖται μὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερες ταχύτητες ἡ ἀγορὰ στὴν ἀνυπαρξία, ἀπορρίπτοντας καὶ καταδικάζοντας τὴν ἀνάπτυξι καὶ τὴν ἐπιχειρηματικότητα, μᾶς ὅδηγοῦν ὅλους στὸ νὰ ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τὶς ὀρέξεις ΤΟΥΣ, γιὰ τὸ ἐὰν θὰ λάβουμε ἕναν μισθουλάκο τῶν 400 καὶ τῶν 500 εὐρῶ, ἤ ἁπλῶς τὸ …τίποτα!!!

Οἱ συλλογικές συμβάσεις ποῦ εἶναι;
 Οἱ μισθοί τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως ποῦ πῆγαν καί γιατί;
 Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ποῦ πῆγαν καί γιατί;

Τὰ διόδια, οἱ φόροι στὰ καύσιμα, οἱ αὐξήσεις τοῦ ῥεύματος, κι ἄς ἔχουμε τόσες παροχὲς ἀπὸ τὶς ἐναλλακτικὲς πηγὲς ἐνεργείας, εἶναι τὸ σημεῖον ἐκεῖνον ποὺ μᾶς ἔχουν πατήσῃ. Πῶς νά μετακινηθῇ κάποιος; Μέ τί χρῆμα; Οὔτε στὴν ἐργασία του δὲν δύναται νὰ φθάσῃ καλὰ καλά! Φίλος καλὸς ἔχει παρατήσῃ τὴν μηχανή του καὶ μετακινεῖται μὲ ποδήλατο. Μὲ τὸ ποδήλατο ὅμως χρειάζεται τοὐλάχιστον τριπλάσιο χρόνο γιὰ νὰ καλύψῃ τὰ χιλιόμετρα. Μέ τήν στέρησιν τοῦ  χρήματος δέν τοῦ μείωσαν κατά πάρα πολύ τόν ὅποιον ἐλεύθερό του χρόνο;

Δεκάδες τὰ παραδείγματα. Δεκάδες…
 Γιατί ὅμως ὅλοι βλέπουν μόνον τήν οἰκονομική πίεσι; Γιατί θεωροῦμε πώς ἡ ὅποια πολιτική πράξις ἐφαρμόζεται μόνον γιά νά στηρίξῃ τήν οἰκονομική ἀλλοίωσι, τήν ἐξαθλίωσι καί τήν ἁρπαγή τῶν περιουσιακῶν μας στοιχείων;;

Ἐὰν ὑποθέσουμε πὼς αὔριο ἔφευγαν ὅλοι ἀπὸ ἐδῶ, ἔπαιρναν μαζύ τους καὶ τὰ μνημόνια καὶ τὶς τρόικες καὶ τὰ ΔΝΤ, πιστεύει κάποιος πώς θά ἔπαιρναν μαζύ τους καί τά μέτρα πού ἀφοροῦν στήν μείωσι, ἔως κι ἐξάλειψι, τῆς ἀτομικῆς μας ἐλευθερίας;
 Θὰ ἔλεγα πὼς μᾶλλον ὄχι… Διότι ἀκριβῶς αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος τους. Ἡ ἀπουσία καὶ ἡ ἐξάλειψις τῆς ἀτομικῆς μας ἐλευθερίας.

Παράδειγμα τρανὸ τὰ εἰκονοσκόπια (κάμερες) ποὺ ἐστήθησαν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὀλυμπιακῶν παιγνίων, τάχα μου γιὰ νὰ καταγράψουν, τυχοῦσες τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Εἶδε κάποιος νά ἀποσυρθοῦν αὐτά τά εἰκονοσκόπια μετά τό πέρας τῆς φιέστας τους; Ἤ εἴδαμε ὅλοι νά αὐξάνονται καί νά πληθύνονται;

Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ χρῆμα. Τὸ ἔχουν!
 Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ὑπέδαφος ἤ τὸ ἔδαφος ἤ ὁ ἀέρας μας κι ὁ ἥλιος μας. Τὰ κρατοῦν καὶ τὰ διαχειρίζονται, ὅπως ἄλλως τὲ πάντα ἔκαναν, ὅπως θέλουν.
 Ἐμεῖς τοὺς ἐνδιαφέρουμε.
 Σιγὰ μὴν καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ λάβουν, μὲ πράγματι «γλυκὲς καὶ τρυφερὲς μεθόδους» τὰ πάντα.
 Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δεμένους πίσω ἀπὸ τὰ ἅρματα τους μᾶς εἶχαν πάντα καὶ τρέχαμε ἀγκομαχώντας  νὰ τοὺς προλάβουμε., μήπως καὶ γευθοῦμε  μερικὰ ψίχουλα ἀπὸ τὰ λουκούλλεια γεύματά τους…
 Τί ἄλλαξε στίς τακτικές τους; Γιατί τίς ἄλλαξαν; Γιά νά μᾶς συνετίσουν καί νά μᾶςκάνουν ἠθικούς καί ἐντίμους;  Καί γιατί δέν περιορίζονταν στά τῶν οἰκονομικῶν; Τί δουλειά ἔχουν τά συστήματα ἀσφαλείας, τά συστήματα παρακολουθήσεως, τά εἰσαγώμενα τάγματα προστασίας τους, οἱ ἠλεκτρονικές ταὐτότητες, τά δῆθεν πράσινα ἐναλλακτικά τους προγράμματα, οἱ ἐνεργειακές τους ἀνησυχίες, τά παράλογα φορολογικά τους μέτρα, τὰ ὁποῖα, ἄν καὶ γνωρίζουν πὼς εἶναι παράλογα, τά ἐφαρμόζουν; Γιατί τό μόνον πού ἀναπτύσσεται στόν τόπο εἶναι ὅλα αὐτά πού δέν ὠφελοῦν τό σύνολον παρά μόνον κάτι λίγους νταγλαράδες, τούς γνωστούς καί πάντα παρόντες ὑποστηρικτές τους; Γιατί φυλακίζουν τόν φουκαρᾶ καί ἀφήνουν ἐλεύθερη νά καταστρέφῃ τήν Χαλκιδική ἡ «Ἑλληνικός Χρυσός»; Γιατί μπαίνει σέ ἐφαρμογή ἡ ἀτζέντα 21; Γιατί θέλουν νά μᾶς ἀπαγορεύσουν τήν πρόσβασι στό νερό; Γιατί ἐλέγχουν τούς σπόρους; Γιατί ἀπειλοῦν καί καταργοῦν ὅλα τά μέσα καί τούς πόρους πού θά μᾶς ἐπέτρεπαν νά διαβιοῦμε μέ αὐτάρκεια;

Μήπως λοιπόν τώρα πιά ἔχουμε νά κάνουμε μέ κάτι ἄλλο, ἐν τελῶς ἄγνωστο, νέο καί σαφῶς κατά πολύ σοβαρότερον;

Ἀγαπητοί μου φίλοι δὲν πίστεψα ποτὲ στὶς οἰκονομικὲς πιέσεις. Ὅσες κι ἐὰν ἦταν, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχονταν… Οὐδέποτε τὶς πίστεψα ὥς κύριον πρόβλημά μας. Τολμῶ νὰ ἰσχυριστῶ πὼς ἄλλα προβλήματα εἶναι πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ οἰκονομικά.
 Μὲ λυποῦν, μὲ θλίβουν, μὲ πονοῦν τὰ ὅσα συμβαίνουν στοὺς συνανθρώπους μου, ἀλλὰ περισσότερο ὅλων μὲ πονᾷ τὸ ὅ,τι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς κοινωνίας μας βλέπει μόνον αὐτὸ τὸ ὁποῖον τῆς ἔμαθαν: τὸ χρῆμα!!!! Μόνον τὸ χρῆμα!

Τὸ χρῆμα χρειάζεται γιὰ νὰ φᾶμε, νὰ πιοῦμε, νὰ ζεσταθοῦμε, νὰ κοιμηθοῦμε, νὰ αἰσθανθοῦμε ἀσφαλεῖς…. Ὅταν μᾶς τὸ στεροῦν ξεκινᾶ ἡ ἀνασφάλεια, ἀκολουθεῖ ἡ ἀγωνία καὶ φθάνουμε στὸν …δρόμο.
 Συναισθήματα ἀνησυχίας, ἀγωνίας, τρόμου κάποιες φορές…
 Καί τί ἔχουν καταφέρῃ μέ ὅλα αὐτά; Μᾶς ἔχουν ἤ δέν μᾶς ἔχουν ἐλέγξῃ ἀπόλυτα;
 Ἀλλὰ πάντα παραμένει μέσον! Μόνον μέσον!
 Κι αὐτὴν τὴν στιγμή, μὲ μέσον τὸ μέσον χρῆμα, μᾶς ὁδηγοῦν ἐκεῖ ποὺ θέλουν. Ὀρθότερα, πιστεύουν πὼς μᾶς ὁδήγησαν ἤδη. Κάτι ψιλὰ ἔχουν νὰ κάνουν ἀκόμη, καὶ τὸ κεφάλαιον Ἑλλὰς κλείνει γιὰ τὰ κατάστιχά τους.

Στόχος τους ἡ ἀπόλυτος σκλαβιά μας… Ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχός μας!!! Ἡ ἄνευ ἀντιστάσεως ἐπιβολὴ τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων!!!
 Ὄχι ἡ καταλήστευσίς μας. Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε εἶναι μόνον ἡ βιτρίνα!
 Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πάντα αὐτὸ ἔκαναν. Γιατί νά τό ἀλλάξουν;
 Ἁπλῶς  ἐμεῖς δὲν θέλαμε νὰ τὸ δοῦμε. Ἀλλὰ συνέβαινε.

Ἔχουμε μπῇ πλέον στὴν τελικὴ εὐθεία φίλοι μου.
 Μπήκαμε στὰ δύσκολα, θὰ περάσουμε ὅμως κι ἄλλα ἐπίπεδα.
 Τώρα πιὰ δὲν σταματᾷ αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε.
 Λίγο λίγο ἔχουμε δῇ μέρη του, μικρὰ ἤ μεγάλα… Καὶ θὰ δοῦμε ἀκόμη περισσότερα…
 Μόνον…

Μόνον ποὺ κάτι ἀκόμη ὑπάρχει… Κάτι πίσω ἀκόμη κι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν φαίνονται…
 Κάτι ποὺ δὲν τὸ βλέπουμε ἀλλὰ τὸ «μυρίζουμε» στὴν ἀτμόσφαιρα… Κι αὐτὸ ἐπίσης δὲν ὁμοιάζει μὲ τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔως σήμερα μάθαμε.

Βιάζονται… Βιάζονται… Τὸ βλέπουμε… Ἀλλὰ σημασία δὲν ἔχει τὸ τὶ κάνουν αὐτοί…
 Αὐτοὶ προγραμμάτισαν κι ἐμεῖς πιαστήκαμε στὸν ὕπνο… Αὐτὸ πάθαμε…
 Τὸ γλέντι θὰ ἀργήσῃ λίγο ἀκόμη, διότι πρέπει νὰ ξεδιπλώσουν ὅλα τους τὰ χαρτιά. Νὰ τὰ δοῦμε. Νὰ μάθουμε ἀπὸ αὐτοὺς ὅλα ὅσα ἔχουν προετοιμάσῃ καὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε. Διότι θὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε! Καὶ μάλλιστα στὸ σύνολόν τους!!!

Μετὰ ὅμως… Ἀμέσως μετά…
 Τότε πράγματι θὰ τὸ διασκεδάσουμε…
 Τὸ παρατράβηξαν.

Φιλονόη
Share this article :

Δημοσίευση σχολίου

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MagazinoS - All Rights Reserved
Η αναπαραγωγή - αναδημοσίευση τμήματος ή ολόκληρης ανάρτησης όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και ενθαρρύνεται. Με την καλόπιστη και ρητή αναφορά της πηγής.. MagazinoS